ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โรคภัยไข้เจ็บประเภทเรื้อรังที่บั่นทอนสุขภาพกำลังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก


โรคภัยไข้เจ็บประเภทเรื้อรังที่บั่นทอนสุขภาพกำลังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก

รายงานฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่าขณะนี้โรคเจ็บป่วยเรื้อรังสี่ชนิด คือมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนราว 35 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ระดับกลางและน้อย องค์การอนามัยโลก ระบุว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของเรื่องนี้คือการใช้ยาสูบ อาหารการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การไม่ออกกำลังกาย และการดื่มแอลกอฮอลมากจนถึงขั้นอันตราย

นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนได้แก่การที่ประชากรโลกมีอายุมากขึ้น การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเขตเมือง รวมทั้งระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์และความทันสมัยซึ่งทำให้ผู้คนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขอนามัย องค์การอนามัยโลกเตือนด้วยว่าทุกประเทศจำต้องแก้ไขปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ มิฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บแบบเรื้อรังซึ่งไม่ใช่โรคติดต่อดังกล่าวจะท่วมท้นระบบสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์ของประเทศกำลังพัฒนา เพราะโรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อนี้ทำให้เกิดปัญหาความยากจน และความยากจนก็มีผลทำให้เป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกัน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG