ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก VOA และ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ


รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก VOA และ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

The New iPad 2 รางวัล
ลำดับ ชื่อ-สกุล จังหวัด
1 ภัทรียา ลู่ประเสริฐกุล กทม.
2 ชุติพล ผุยพงษ์ จ.อุบลราชธานี
เสื้อโปโล VOA 40 รางวัล
1 ทุเรียน อาจปักษา กทม.
2 ทวีศักดิ์ พนาสถิตย์ กทม.
3 สมชาย สิริไพบูลย์พงศ์ จ.สมุทรปราการ
4 นุชนาฏ แซ่ตั้ง จ.ชลบุรี
5 ลัพธวรรณ ลีรพงษ์กุล กทม.
6 ไตรรัตน์ มรกรณ์ จ.ลพบุรี
7 สุริยา นิชาญ กทม.
8 สุปราณี มุขจั่น จ.สมุทรปราการ
9 ชญานิศ สิริไพบูลย์พงศ์ จ.สมุทรปราการ
10 ณัฐวัลดิ์ พัชรพิพัฒน์ กทม.
11 เพชรราภรณ์ มุสิกุล กทม.
12 พะนอ ไพบูลย์ศรีสถาพร กทม.
13 อุทิตย์ พิทักษ์ทอง กทม.
14 ธนพัต ปัตตะพงษ์ จ.เชียงใหม่
15 พรปวีณ์ ลีรพงษ์กุล กทม.
16 สุกานดา แซ่ไหล กทม.
17 วรารัตน์ อารยโกศล กทม.
18 ดุจฤดี รติพงศ์ภักดี กทม.
19 สวัสดิ์ สังข์เวทย์ กทม.
20 กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ กทม.
21 วีระมินทร์ ลู่ประเสริฐกุล กทม.
22 จิรัฏฐ์ บุญพันธ์ จ.นนทบุรี
23 วิไล สิริไพบูลย์พงศ์ จ.สมุทรปราการ
24 สมจิตต์ ลู่ประเสริฐกุล กทม.
25 วัฒนา ศรีพันนาม จ.พะเยา
26 รัตนามณี แป้นสุข กทม.
27 กรชนก ลู่ประเสริฐกุล กทม.
28 ปภานินท์ ชุติมาโชติ กทม.
29 มนตรี วิชยณรงค์ จ.สมุทรปราการ
30 สุภาพร บุญวานิช กทม.
31 อภิรักษ์ อิสเฮาะ จ.ปัตตานี
32 ปานหทัย ใจแก้ว จ.ขอนแก่น
33 พัชรา จุ้ยคลัง กทม.
34 สิทธิณัฐ ไวยสารา กทม.
35 พรรัตน์ เครือวาศ์นิช กทม.
36 อุมารินทร์ อาจปักษา กทม.
37 มุทิตา พนาสถิตย์ จ.ชุมพร
38 ลักษณา เจนช่าง กทม.
39 โกเมส ปัตตะพงษ์ จ.เชียงใหม่
40 สุจิตรา ตัณฑ์วณิช กทม.
กระเป๋า Exclusive bag ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 10 รางวัล
1 สุเทพ ลีรพงษ์กุล กทม.
2 ประสม ปริปุณณานนท์ กทม.
3 นฤมล ไชยจันทร์ กทม.
4 ธนาชัย ปิยะศรีทอง กทม.
5 จันทร์ฉาย แสงทองศรี กทม.
6 ปราณี เสือรักษ์ กทม.
7 พิริยะ ลู่ประเสริฐกุล กทม.
8 วิวัฒน์ ลิมปนวาร กทม.
9 ชาติชาย ชุติมาโชติ กทม.
10 ปารินทร์ กุลจรรยาวิวัฒน์ กทม.
แผ่นดีวีดี รายงานพิเศษชุด นครแห่งพระราชสมภพ 10 รางวัล
1 กฤษดา ธรรมสาส์น กทม.
2 อรุณี บรมดิลก จ.เชียงใหม่
3 บริมาส รัตนเสกสรรค์ กทม.
4 ภรณ์ชนก ภาสบุตร กทม.
5 สุชาดา ตันท์วณิช กทม.
6 พนิตา บุญพันธ์ จ.นนทบุรี
7 สุขุม เทียมกลิ่น จ.ชลบุรี
8 พัฒน์เกล้า ธนวรุฬห์ จ.นนทบุรี
9 ประสงค์พร เรืองพีระศิริ จ.นนทบุรี
10 ธนวัฒน์ บุญชนะโชติ กทม.
แผ่นดีวีดี รายงานพิเศษชุด เรื่องเล่าจากแมสซาซูเซตส์ 10 รางวัล
1 กฤติน ธีรวิทยาอาจ จ.ราชบุรี
2 วีระศักดิ์ เทศดนตรี จ.สมุทรปราการ
3 บูรณะ ศีลปพงษ์ จ.นครปฐม
4 โยธิน อยู่นุช กทม.
5 สมเนตร พนาสถิตย์ จ.ชุมพร
6 ธัชชัย สุริยวงศ์ จ.อุทัยธานี
7 วงศ์ธวัช กันทรากรกิติ กทม.
8 วัลลภ จรัญมหาวงศ์ กทม.
9 เบ็ญจางค์ พึ่งแสง กทม.
10 สุภาพร ประจวบพันธ์ศิริ กทม.
ปฏิทิน VOA 50 รางวัล
1 ฐิดานันท์ จันทร กทม.
2 ประภาพรรณ จุมพลเดชาพันธ์ จ.นนทบุรี
3 ฐานิสร์ เตชะจันตะ กทม.
4 อนัทต์ สงวนบุญ กทม.
5 เฉลิมชัย ปานแก้ว จ.เพชรบูรณ์
6 ประพม สีทะบุตร กทม.
7 ประมวญ ฉ่ำเอี่ยม จ.นนทบุรี
8 สวัสดิ์ เถาธรรมพิพักษ์ กทม.
9 พัชรี คชกิจจารักษ์ กทม.
10 วรพล แซ่ตั้ง กทม.
11 สุรดี บรรจงจิตร จ.นนทบุรี
12 เบญจวรรณ ศรีสุริยกานนท์ กทม.
13 วัลลภา ศิริรังคมานนท์ กทม.
14 ศศิวิมล งามสรรพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
15 นที ขวัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
16 ชุลี เขมรัตน์ จ.นครปฐม
17 พิชิตชัย พนาสถิตย์ จ.ชุมพร
18 กฤติยา ศิริลัภยานนท์ จ.ยะลา
19 อรสา ลิ่มมะพัฒนะกุล กทม.
20 ถาวร สุระสา จ.ขอนแก่น
21 สุรีย์ เอื้อประสพผล กทม.
22 สุชานาถ น่วมเศรษฐี กทม.
23 วันเพ็ญ เลิศอภิรักษ์ จ.ปทุมธานี
24 ณัฐพล จรัญมหาวงศ์ กทม.
25 อนินทิตา ปีติวรรณ กทม.
26 ปานหทัย ใจแก้ว จ.ขอนแก่น
27 เป็นหนึ่ง ควรเสนาะ กทม.
28 วิภา กังสดาล จ.นนทบุรี
29 กฤตยา อนันต์ จ.กระบี่
30 เวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จ.นนทบุรี
31 มาลีวัลย์ ดีสุคนธ์ กทม.
32 เกรียงศักดิ์ วัฒนธีระศักดิ์กุล กทม.
33 โชติพล ประจวบพันธ์ศรี กทม.
34 ยุวรี เศรษฐวงษ์ กทม.
35 อรอุมา พนาสถิตย์ จ.ชุมพร
36 วิศนุ เบ้งย้อง กทม.
37 ประภาพร ภูริปัญญาคุณ กทม.
38 สมชาติ เจศรีชัย กทม.
39 กฤตณัฐ เทศดนตรี จ.สมุทรปราการ
40 ปริชาติ มุขจั่น จ.สมุทรปราการ
41 ทีปกร สมศักดิ์ จ.สมุทรสาคร
42 กรชนก ชุติมาโชติ กทม.
43 ประนม สีหาบุตร กทม.
44 วนาทิพ จุมพลเดชาพันธ์ จ.ราชบุรี
45 อภิชัย เลิศอภิรักษ์ จ.ปทุมธานี
46 ปรเมษฐ์ บุญเกิด จ.อ่างทอง
47 ไชยันต์ ครูวงศ์ไพบูลย์ จ.ชลบุรี
48 ปภาศรี จุมพลเดชาพันธ์ จ.นนทบุรี
49 เรืองวิทย์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ จ.ชลบุรี
50 วรรดี นันทปรีชานนท์ กทม.
XS
SM
MD
LG