ลิ้งค์เชื่อมต่อ

บรรดาผู้นำของโลก มาชุมนุมกันอยู่ที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมสุดยอด เรื่องความอดอยากหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บในโลก


บรรดาผู้นำของโลก มาชุมนุมกันอยู่ที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมสุดยอด เรื่องความอดอยากหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บในโลก
บรรดาผู้นำของโลก มาชุมนุมกันอยู่ที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมสุดยอด เรื่องความอดอยากหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บในโลก

บรรดาผู้นำของโลกมาชุมนุมกันอยู่ที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดมีกำหนดสามวันเพื่อทำให้ภาวะยากจน ความอดอยากหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บในโลกสิ้นสุดลงภายในเวลาห้าปี เลขาธิการสหประชาชาติ บาน กี-มูน เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยกันรักษาคำมั่นสัญญาที่จะช่วยเหลือพลโลกผู้ล่อแหลมต่อปัจจัยดังกล่าวมากที่สุด

เลขาธิการสหประชาชาติ บาน กี-มูน กล่าวว่า เมื่อบรรดาผู้นำตกลงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ 8 ประการของโครงการ Millennium Development กันได้ระหว่างการประชุมสุดยอดเมื่อปีพุทธศักราช 2542 นั้นนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญยิ่ง เลขาธิการสหประชาชาติ บาน กี-มูน กล่าวด้วยว่า เราร่วมกันจัดทำแผนงานที่ละเอียดสำหรับการทำให้ภาวะยากจนอย่างเหลือแสนสิ้นสุดลง เรากำหนดเป้าหมายและตารางเวลาที่สามารถทำให้บรรลุผลได้ เราวางโครงสร้างที่ภาคีทั้งหมดยอมรับได้ ถึงแม้จะมีทัศนะไม่ตรงกันก็ตาม

จุดมุ่งหมายของการประชุมสุดยอดในสัปดาห์นี้ได้แก่การทบทวนความก้าวหน้า ระบุช่องโหว่ต่างๆ และแสดงความผูกพันกับขั้นดำเนินงานต่างๆที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ Millennium Development มีการบรรลุความตกลงเกี่ยวกับเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งกำหนดการดำเนินงานไว้โดยเฉพาะเจาะจง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อด้วยวิธีใด และคาดว่าจะมีการอนุมัติเอกสารฉบับนั้นตอนท้ายของการประชุมสุดยอด วัตถุประสงค์ทั้ง 8 ประการรวมถึงการขจัดภาวะอดอยากหิวโหยและภาวะยากจน การทำให้การศึกษาขั้นประถมอยู่ในระดับเดียวกันทั่วสากล การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงและการให้สิทธิแก่สตรี การลดการเสียชีวิตในหมู่เด็กๆ การปรับปรุงด้านสุขภาพของมารดาให้ดีขึ้น และการปราบปรามเชื้อไวรัส เอชไอวี และ เอดส์ ไข้จับสั่นและโรคอื่นๆ

เลขาธิการสหประชาชาติ บาน กี-มูนกล่าวถึงผลสำเร็จบางประการที่ได้รับจากการนำวัตถุประสงค์เหล่านั้นไปปฏิบัติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไว้ว่า “มีแนวคิดใหม่ๆและการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน เด็กที่เข้าโรงเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นตะลึง การเข้าถึงน้ำสะอาดได้มากขึ้น การควบคุมโรคดีขึ้น การแพร่หลายของเทคโนโลยีตั้งแต่เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไปจนถึงเทคโนโลยีสีเขียว

แต่ความก้าวหน้ามิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และจุดมุ่งหมายของการประชุมสุดยอดก็คือ ส่งเสริมวัตถุประสงค์ที่ก้าวหน้าไปช้ากว่าวัตถุประสงค์ประการอื่นๆ อย่างเช่น เรื่องการปรับปรุงสุขภาพของมารดาให้ดีขึ้น และการลดการเสียชีวิตในหมู่เด็กๆ ในวันพุธ เลขาธิการสหประชาชาติจะเริ่มใช้แผนการแห่งโลกเพื่อสุขภาพของสตรีและเด็ก ในฐานะเป็นความเพียรพยายามเพื่อแก้ไขเรื่องเหล่านั้น

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ Millennium Development Goals ฉบับล่าสุดเตือนว่า เรื่องที่ท้าทายความสามารถนั้นนับว่าร้ายแรงยิ่งตามประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะเล็กๆ ประเทศที่กำลังเกิดการรบราฆ่าฟันกันหรือที่กำลังพ้นจากภาวะดังกล่าว และประเทศที่โดนกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากที่สุด รายงานระบุด้วยว่า วิกฤติการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกกระทบกระเทือนด้านตำแหน่งงานและรายได้ของพลโลกทำให้บรรดาผู้ที่ยากจนมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขาน้อยลงมาก

เรื่องที่เป็นห่วงกังวลกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ประเทศผู้บริจาค ซึ่งถูกกระทบกระเทือนจากวิกฤติการณ์การเงินกำลังใช้มาตรการประหยัดอดออม ซึ่งสามารถทำให้ประเทศเหล่านั้นบริจาคเงินช่วยเหลือด้านการพัฒาน้อยลง

การประชุมสุดยอดดังกล่าวมีผู้นำของโลกมาร่วมราว 140 คน รวมทั้งประธานาธิบดีอเมริกัน บารัค โอบามา ผู้จะกล่าวปราศรัยต่ที่ประชุมสุดยอดก่อนที่จะเสร็จการประชุมในวันพุธ

XS
SM
MD
LG