ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยในอังกฤษกำลังศึกษาวิธีใช้กระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนกระตุ้นความสามารถของสมองในการทำงานกับจำนวนตัวเลข


นักวิจัยในอังกฤษกำลังศึกษาวิธีใช้กระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนกระตุ้นความสามารถของสมองในการทำงานกับจำนวนตัวเลข

นักวิจัยกล่าวว่า คนราว 20 % หรือ 1 ใน 5 มีปัญหากับจำนวนตัวเลข หรือการคำนวณ นักวิจัยในอังกฤษที่ศึกษาหาทางกระตุ้นสมองเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเข้าใจและการทำงานกับตัวเลข พบว่าการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ช่วยเสริมความสามารถในการคิดคำนวณ คณะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Oxford กำลังจดสิทธิบัตรกระบวนวิธีดังกล่าว และหวังว่า สักวันหนึ่งจะนำมาใช้ในการฟื้นฟูความสามารถต่างๆ ที่สูญหายไปเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บได้ หรืออาจช่วยนักศึกษาด้านวิศวกรรมในการปรับบปรุงความสามารถในการคิดคำนวณต่างๆ ได้

นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Oxford ในอังกฤษ ซึ่งมี Roi Cohen Kadosh เป็นหัวหน้าคณะ เสนอรายงานการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานของสมองเมื่อคนเราคิดคำนวณหรือทำงานกับตัวเลขหรือจำนวนต่างๆ

นักวิจัยกล่าวว่า คนราว 20 % หรือ 1 ใน 5 มีปัญหากับจำนวนตัวเลข หรือการคำนวณ นักวิทยาศาสตร์จึงศึกษาว่า การกระตุ้นสมองจะช่วยในการเรียนรู้อย่างไรหรือไม่ เมื่อคนเราได้รับข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเพื่อเรียนรู้ระบบตัวเลขใหม่ โดยศึกษากับคนกลุ่มเล็กๆ เพียง 15 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย บางคนได้รับการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าแรงอ่อนเพียงให้รู้สึก และบางคนได้รับการกระตุ้นแบบหลอกๆ แล้วประเมินผลความสามารถในการคิคำนวณของแต่ละคน โดยการใช้สัญญลักขณ์ ไม่ใช่ตัวเลขจริงๆ ผลปรากฏว่า คนที่ไดัรับการกระตุ้นที่สมองด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ มีความสามารถคิดคำนวณได้ดีกว่าคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด

นักวิจัยกล่าวว่า เห็นได้ว่า กระแสไฟฟ้าแรงอ่อนนั้นมีผลกระทบต่อสภาพทางเคมีของสมองในลักษณะที่ทำให้เซลสมองปรับตัวได้มากขึ้น

Roi Cohen Kadosh กล่าวว่า เรื่องนี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการนำมาใช้ประโยชน์กับผู้ที่มีปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและตัวเลขอย่างถูกต้อง และวิธีการนี้ อาจมีผลนอกเหนนือไปจากการปรับปรุงทักษะหรือความสามารถในด้านคิดคำนวณ

นักวิทยาศาสตร์หลายคนกำลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้าแรงอ่อนในการบำบัดรักษา หรือลดความเจ็บปวด หรือช่วยฟื้นฟูการพูดในผู้ที่มีปัญหาการพูดหลังจากเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆ

การค้นพบนี้ แม้จะเป็นเพียงการทดลอง แผลของการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าแรงอ่อน 6 ครั้งๆ ละ 20 นาที มีผลระยะยาวราว 6 เดือน

คณะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Oxford กำลังจดสิทธิบัตรกระบวนวิธีดังกล่าว และหวังว่า สักวันหนึ่งจะนำมาใช้ในการฟื้นฟูความสามารถต่างๆ ที่สูญหายไปเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บได้ หรืออาจช่วยนักศึกษาด้านวิศวกรรมในการปรับปรุงความสามารถในการคิดคำนวณต่างๆ ได้

รายงานนี้ลงพิมพ์ในวารสาร Current Biology

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG