ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ ที่กรุงวอชิงตันสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้


បង្អែម​សងខ្យាល្ពៅ
បង្អែម​សងខ្យាល្ពៅ

การประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ ที่กรุงวอชิงตันสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการควบคุมวัตถุด้านนิวเคลียร์ทุกชนิดในช่วง 4 ปีข้างหน้า

การประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ ที่กรุงวอชิงตันสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการควบคุมวัตถุด้านนิวเคลียร์ทุกชนิดในช่วง 4 ปีข้างหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธอานุภาพทำงานล้างสูงนี้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ก่อการร้าย

ในขณะเดียวกัน อิหร่านกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เรื่องนิวเคลียร์ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้เช่นกัน เพื่อเป็นการตอบโต้การประชุมที่กรุงวอชิงตัน ซึ่งอิหร่านไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม

ประธานาธิบดีสหรัฐ นายบารัค โอบาม่า กล่าวย้ำในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ว่า โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปีนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง และว่าหากกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ เช่นกลุ่มอัล-ไคยด้า สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ จะต้องนำอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงนี้ ออกมาใช้อย่างแน่นอน ซึ่งการจะป้องกันไม่ให้เกิดภัยดังกล่าว ประชาคมโลกต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ และร่วมมือกันกระทำภารกิจสำคัญยิ่งนี้

ในแถลงการณ์สรุปการประชุม บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมจาก 47 ประเทศสัญญาว่าจะควบคุมวัตถุด้านนิวเคลียร์ทุกชนิดในช่วง 4 ปีข้างหน้า และให้คำมั่นว่าจะป้องกันข้อมูลหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับนิวเคลียร์ไม่ให้ตกอยู่ในมือของกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐบาลประเทศต่างๆ ซึ่งอาจนำข้อมูลหรือเทคโนโลยีนั้นไปใช้ในทางมุ่งร้าย

คุณ Daryl Kimball ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมควบคุมอาวุธ กล่าวว่าในช่วง 4 ปีจากนี้ก่อนการประชุมสุดยอดเรื่องนิวเคลียร์ครั้งต่อไปที่เกาหลีใต้ ประเทศที่เข้าร่วมประชุมจะสามารถประเมินความก้าวหน้าตามเป้าหมายการควบคุมวัตถุนิวเคลียร์ได้ และยังจะมีแผนการดำเนินงานอื่นๆ ตามมาดังที่ได้ตกลงกันไว้

คุณ Kimball ชี้ว่า แผนดำเนินงานดัวกล่าวเป็นการรวบรวมปะติดปะต่อแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆเข้าด้วยกัน แล้วสรุปเป็นแผนปฏิบัติงานสำหรับประเทศที่เข้าร่วมประชุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศอื่นๆจะพร้อมให้ความร่วมมือในปีต่อๆ ไป

สำหรับ บรรดาประเทศที่ประกาศพันธกิจส่วนตัวด้านการควบคุมนิวเคลียร์ในการประชุมครั้งนี้มีหลายประเทศนะครับ รวมถึงยูเครน ที่สัญญาว่าจะกำจัดแร่ยูเรเนียมสำรองคุณภาพสูงทั้งหมด ภายในปี 2012 ในขณะที่สหรัฐและรัสเซียสัญญาว่า จะกำจัดแร่พลูโตเนียมที่สามารถนำไปใช้ผลิตอาวุธจำนวน 68 ตัน ในขณะเดียวกัน จีนก็ตกลงสนับสนุนให้มีมาตราการลงโทษชุดใหม่ต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านระหว่างการประชุมครั้งนี้ด้วย แม้จีนจะพึ่งพาพลังงานน้ำมันส่วนหนึ่งจากอิหร่านก็ตาม

ทางด้านอิหร่านซึ่งไม่ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมเรื่องนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันในครั้งนี้ กำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนิวเคลียร์ของตนเองขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้เช่นกัน ประธานาธิบดีอิหร่าน นายมะหมุด อะมาดีนีจ๊าด ให้สัมภาษณ์ผ่านโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่าน ยืนยันว่าอิหร่านได้ให้ความร่วมมือเต็มที่ กับบรรดาประเทศผู้นำโลก

ประธานาธิบดีอะมาดีนีจ๊าดกล่าวว่า อิหร่านกำลังผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการเจรจา คาดกันว่าการประชุมที่กรุงเตหะรานในสุดสัปดาห์นี้มีเป้าหมาย เพื่อแสดงให้ประชมคมโลกเห็นว่ายังคงมีผู้สนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเช่นกัน โดยอินเดียจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนิวเคลียร์ในครอบครองซึ่งจะส่งผู้แทนไปยังอิหร่านด้วย แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับต่ำกว่าผู้ที่เดินทางมาประชุมที่กรุงวอชิงตันก็ตาม

XS
SM
MD
LG