ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ กับวันปีใหม่ 1-1-11


เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ กับวันปีใหม่ 1-1-11
เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ กับวันปีใหม่ 1-1-11

ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขหรือ Numerology ชี้ถึงความหมายของเลขสวยในวันปีใหม่ปีนี้คือวันที่ 1 เดือน 1 ปี ค.ศ 2011 หรือเขียนสั้นๆว่า 1-1-11 ว่าอาจมีความหมายสำคัญถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และเมื่อนำเลขปีคริสต์ศักราชมารวมกันจะได้เลข 4 ซึ่งแสดงถึงปีแห่งความเป็นสากลและความมีระเบียบแบบแผน

คุณ Patricia Kirkman ผู้ศึกษาเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขมานาน 37 ปี และผู้เขียนหนังสือคู่มือการศึกษาว่าด้วยศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขฉบับสมบูรณ์ บอกว่าเลข 1 เมื่ออยู่โดดๆหมายถึงตัวคุณเอง การเริ่มต้นใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลง ความเป็นปัจเจกบุคคล แต่เมื่ออยู่รวมกับเลขอื่นแม้แต่เลข 1 ด้วยกัน อย่างในเลขปี ค.ศ.2011 ความหมายอาจเปลี่ยนไป

คุณ Kirkman ชี้ว่าเลขปี ค.ศที่ขึ้นต้นด้วย 2 คือ 2011 เลขสองนั้นหมายถึงความเป็นคู่ ความร่วมมือ การประนีประนอม หรือความลับที่ปิดบังไว้ และเมื่อรวมเลขปี ค.ศ.เข้าด้วยกันจะได้เลข 4 ซึ่งเป็นเลขแห่งความเป็นสากล ระเบียบวินัย แบบแผน ที่สามารถส่งผลได้ต่อทุกคนตลอดทั้งปีนี้

ผู้ศึกษาเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขผู้นี้บอกว่าเลข 4 มีลักษณะเป็นกล่อง เป็นเหลี่ยมมุม หมาบถึงทุกอย่างต้องมีระเบียบถูกต้องตามแบบแผน และยังเป็นปีแห่งสากลที่ทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น เพื่อฟันฝ่าปัญหาต่างๆ

XS
SM
MD
LG