ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อินเดียจะสำรวจความเชื่อทางศาสนาและวรรณะของประชากร เพื่อใช้กำหนดนโยบายทางสังคมให้ตรงเป้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ด้อยโอกาสในวรรณะต่ำ


อินเดียจะสำรวจความเชื่อทางศาสนาและวรรณะของประชากร เพื่อใช้กำหนดนโยบายทางสังคมให้ตรงเป้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ด้อยโอกาสในวรรณะต่ำ

รัฐบาลอินเดียกำลังจะสำรวจสำมะโนประชากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องความเชื่อถือทางศาสนาและวรรณะของประชากร เหตุผลสำคัญในการดำเนินการครั้งนี้ ก็คือความเชื่อที่ว่า การแบ่งชั้นวรรณะทางสังคมส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชากรทั่วไป เพราะฉะนั้น ถ้ามีข้อมูลที่ระบุได้ว่า มีใครอยู่ในชั้นวรรณะใด มากน้อยแค่ไหน ก็อาจนำไปใช้เป็นเครื่องช่วยกำหนดแนวนโยบายทางสังคมให้ตรงเป้าได้มากขึ้น และเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ด้อยโอกาสในวรรณะต่ำได้

รัฐบาลอินเดียกำลังจะสำรวจสำมะโนประชากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องความเชื่อถือทางศาสนาและวรรณะของประชากร เหตุผลสำคัญในการดำเนินการครั้งนี้ ก็คือความเชื่อที่ว่า การแบ่งชั้นวรรณะทางสังคมส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชากรทั่วไป เพราะฉะนั้น ถ้ามีข้อมูลที่ระบุได้ว่า มีใครอยู่ในชั้นวรรณะใด มากน้อยแค่ไหน ก็อาจนำไปใช้เป็นเครื่องช่วยกำหนดแนวนโยบายทางสังคมให้ตรงเป้าได้มากขึ้น และเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ด้อยโอกาสในวรรณะต่ำได้

การสำรวจที่ว่านี้คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1931 หรือ 80 ปีมาแล้ว ที่จะมีการเก็บข้อมูลในเรื่องนี้ รวมทั้งจำนวนผู้ที่ดำรงชีพอยู่ในข่ายผู้ยากจนตามเกณฑ์กำหนดของรัฐบาลด้วย

นักประชากรศาสตร์ N. Bhaskara Rao ให้ความเห็นว่า การสำรวจวรรณะครั้งนี้ มีเจตนาดีสองประการด้วยกัน

ประการแรก คือเพื่อจะได้มีการประมาณการที่เชื่อถือได้มากขึ้น และประการที่สอง ผู้ที่ไม่ได้ถูกนับไว้ก่อนหน้านี้ และผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงโครงสร้างอำนาจ ก็จะมีโอกาสได้

ตามคำสอนของศาสนาฮินดู ชนชั้นทางสังคมแบ่งออกเป็น 4 วรรณะใหญ่ ซึ่งมีกษัตริย์หรือนับรบ พราหมณ์ แพศย์ ซึ่งเป็นพ่อค้าหรือผู้มีสัมมาอาชีพทั่วไป และศูทร หรือผู้ใช้แรงงาน และนอกจากนั้นเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าจัณฑาล อยู่ในระดับต่ำที่สุดของสังคม แต่ตามความเป็นจริงแล้ว การแบ่งชนชั้นวรรณะไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจน เพราะมีกลุ่มย่อยเชื่อมโยงกันมากมาย

และในขณะที่รัฐธรรมนูญของอินเดียหลังจากเป็นอิสระจากการปกครองของอังกฤษแล้ว ตั้งเป้าไว้ว่าจะกำจัดการแบ่งชั้นวรรณะ รัฐบาลสมัยนี้มองการณ์ในเชิงปฏิบัติมากกว่า เช่น กำหนดโควต้าตำแหน่งงาน ให้เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร และโครงการทางสังคมอื่นๆที่มุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในวรรณะต่ำและผู้ด้อยโอกาส

ผู้ที่สนับสนุนการสำรวจครั้งนี้เชื่อว่า ผลที่ได้จะเป็นภาพรวมที่เป็นวิทยาศาสตร์แสดงความเชื่อมโยงระหว่างชั้นวรรณะกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ แต่นักประชากรศาสตร์ Rao เตือนว่า กลุ่มต่างๆอาจฉวยโอกาสหาประโยชน์จากผลการสำรวจในเรื่องนี้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประชากรศาสตร์คนนี้ให้ความเห็นว่า จะมีกลุ่มชุมชนที่อยากจะผลักดันชุมชนของตนให้ออกมาอยู่ในแนวหน้า ได้โควต้าที่นั่งในสภา หรือสิทธิพิเศษในการจ้างงาน หรือรับข้าวสาร ข้าวสาลีแจกฟรี หรือที่จำหน่ายในราคาต่ำเป็นพิเศษ ด้วยการอ้างว่า ชุมชนของตนอยู่ในวรรณะใดวรรณะหนึ่งโดยเฉพาะ

จะว่าเป็นการเปิดทางให้มีการคอร์รับชั่น ไม่แตกต่างไปจากระบบการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG