ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้ประกาศรุ่นแรกเล่าชีวิตการทำงาน ในโอกาสครบ 70 ปีของVOA ภาคภาษาไทย


ผู้ประกาศรุ่นแรกเล่าชีวิตการทำงาน ในโอกาสครบ 70 ปีของVOA ภาคภาษาไทย
ผู้ประกาศรุ่นแรกเล่าชีวิตการทำงาน ในโอกาสครบ 70 ปีของVOA ภาคภาษาไทย

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศ Voice of America ซึ่งภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาแรกๆ ที่เริ่มออกอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2485 VOA ภาคภาษาไทยมีบันทึกการรื้อฟื้นความทรงจำบางตอนในการทำงานสมัยสงคราม และการแสดงความปรารถนาดีของผู้ประกาศรุ่นแรก 3 ท่าน [ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิงอัมพร มีศุข, และคุณราชัน กาญจนวนิช] ที่ ประภัสสร อักขราสา บันทึกไว้มาเสนอ

XS
SM
MD
LG