ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่


ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคมเป็นเวลาห้าวัน สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นผู้นำการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระหว่างประเทศที่กรุงพนมเปญของกัมพูชา ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการสร้างสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ร้ายแรง ในภูมิภาคสมมุติชื่อ Pandemica ซึ่งประกอบด้วยหกประเทศ

การประชุมนี้มีบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งจากสมาคมอาเซียน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เข้าร่วมด้วย โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการใหญ่สมาคมอาเซียนชี้ว่า จุดประสงค์หลักของการอบรมคือการสร้างความรู้จักคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานในอนาคต และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากกัน

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณกล่าวด้วยว่าปัญหาท้าทายต่างๆ เช่นโรคอุบัติใหม่ วิกฤติการณ์ด้านการเงิน และการเปลี่ยนแปลงในสภาพบรรยากาศของโลกนั้น อยู่เหนือความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งซี่งจะจัดการได้โดยลำพัง และแม้กระทั่งในแต่ละประเทศเอง การแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เช่นภาคการผลิตอาหาร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่เฉพาะจากภาคสาธารณสุขเท่านั้น และเลขาธิการใหญ่สมาคมอาเซียนหวังว่าผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือภูมิภาคอาเซียนที่สามาถรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของโรคอุบติใหม่ได้ โดยมีความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุด

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG