ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ILO แสวงหาความสนับสนุนทั่วโลกเพื่อให้มีการคุ้มครองคนทำงานรับใช้ตามบ้าน


ILO แสวงหาความสนับสนุนทั่วโลกเพื่อให้มีการคุ้มครองคนทำงานรับใช้ตามบ้าน
ILO แสวงหาความสนับสนุนทั่วโลกเพื่อให้มีการคุ้มครองคนทำงานรับใช้ตามบ้าน

ความสนับสนุนที่โลกมีต่อการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องคนทำงานรับใช้ตามบ้านนั้นเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในขณะที่เศรษกิจโลกต้องการคนทำงานประเภทนั้นมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การแรงงานระหว่างประเทศผู้หนึ่งแสดงความมั่นใจว่า อนุสัญญาซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองคนทำงานรับใช้ตามบ้านและเด็กๆ นั้นจะเอื้ออำนวยให้มีมาตรการป้องกันการกระทำอันมิชอบ

ในปีนี้การต่อสู้เพื่อสิทธิด้านแรงงานสำหรับคนทำงานรับใช้ตามบ้านนับล้านๆคนประสบความคืบหน้าไปมากทีเดียวและความสนับสนุนเกี่ยวกับอนุสัญญาซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สนับสนุนอยู่นั้นก็กำลังเพิ่มขึ้นทั้งๆที่ประเทศอย่างเช่น จีนและอินโดนีเซียจะคัดค้านมาตั้งแต่แรก

เจ้าหน้าที่อาวุโสของ ILO มานวยลา โต่เมย์ ผู้ดูแลด้านสภาพการทำงานและการจ้างงานกล่าวว่า อนุสัญญาซึ่งอยู่ในระหว่างการร่างรายละเอียดนั้นจะเป็นการดำเนินงานก้าวที่สำคัญอย่างมหาศาลในการคุ้มครองด้านแรงงานสำหรับคนทำงานรับใช้ตามบ้านเพราะอนุสัญญาจะกำหนดการคุ้มครองระหว่างประเทศขั้นต่ำสำหรับคนทำงานรับใช้ตามบ้าน โดยเป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าในหลายประเทศไม่มีกฎหมายคุ้มครองคนงานเหล่านี้ ดังนั้น ปัญหาอยู่ที่ว่ายังขาดมาตรฐานระดับชาติซึ่งจะสามารถช่วยแนะแนวว่าควรปฎิบัติต่อคนทำงานรับใช้ตามบ้านอย่างไรจึงจะเหมาะสม

เมื่อเดือนมิถุนายน หกสิบกว่าประเทศลงมติสนับสนุนให้มีมาตรฐานระหว่างประเทศชุดหนึ่งในอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองและให้สิทธิแก่คนทำงานรับใช้ตามบ้าน

ตามรายงาน จีนมีคนทำงานรับใช้ตามบ้านอาจถึงยี่สิบล้านคน ส่วน ILO อนุมานว่า คนทำงานรับใช้ตามบ้านในประเทศไทยมีจำนวนอาจถึงเจ็ดแสนคน ในอินโดนีเซียนั้นกำลังมีการดำเนินความเพียรพยายามเพื่อจัดระบบคนทำงานรับใช้ตามบ้านโดยมีข่ายงานระดับชาติเป็นหลัก กลุ่มแรงงานกล่าวว่า อินโดนีเซียและจีนรวมอยู่ในบรรดาประเทศที่แสดงท่าทีว่าคัดค้านอนุสัญญาดังกล่าว

อนุสัญญาฉบับนั้นเกี่ยวโยงกับประเด็นต่างๆรวมทั้งสิทธิที่จะทำงาน การตั้งข้อรังเกียจเดียดฉันท์ การกันเรื่องแรงงานเด็กออกไปจากงานรับใช้ตามบ้าน เสรีภาพในการจัดตั้งองค์การและร่วมในการดำเนินงานแบบเป็นหมู่คณะ เรื่องประกันต่างๆ และสิทธิเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายค่าแรง

ทางตะวันออกกลาง เมื่อเร็วๆนี้กลุ่มสิทธิอ้างว่า คูเหวตไม่มีการคุ้มครองคนทำงานรับใช้ตามบ้านหกแสนกว่าคนให้ปลอดพ้นจากการกระทำอันมิชอบต่อพวกเขา ซึ่งรวมถึงการไม่จ่ายค่าแรง ไม่ให้หยุดงานตอนช่วงวันสุดสัปดาห์และการให้อาหารไม่พอรับประทาน

คุณ มานวยลา โต่เมย์ แห่ง ILO กล่าวว่า เรื่องที่วิตกห่วงใยกันมากได้แก่เรื่องการใช้แรงงานเด็กจำนวนมากมาทำงานรับใช้ตามบ้านในเอเชียใต้และแอฟริกา เอเชียโดนรายงานเป็นประจำว่า มีการกระทำอันมิชอบต่อคนทำงานรับใช้ตามบ้าน เมื่อเร็วๆนี้ อินโดนีเซียและมาเลเซียเปิดการเจรจาเพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองคนทำงานรับใช้ตามบ้าน คุณ มานวยลา โต่เมย์ แห่ง ILO กล่าวว่า ทันที่ที่มีการให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว ก็จะเป็นก้าวที่สำคัญก้าวหนึ่งในการป้องกันการกระทำอันมิชอบต่อคนงานประเภทนั้นได้ แต่เธอกล่าวด้วยจว่า มีสัญญาณส่อว่ามีการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือคนทำงานรับใช้ตามบ้าน ตลอดจนมีการจูงใจนายจ้างด้วย เธอกล่าวว่า เธอมองการณ์ไปในทางดีว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่เห็นพ้องต้องกันได้ในเดือนมิถุนายน ปีหน้า

XS
SM
MD
LG