ลิ้งค์เชื่อมต่อ

WHO รายงานว่า ผู้ติดเชื้อไวรัส HIV หลายแสนคน กำลังได้รับการบำบัดเพื่อช่วยชีวิต


องค์การอนามัยโลกรายงานว่า คนที่ติดเชื้อไวรัส HIV มากกว่า 4,000,000 คน กำลังได้รับการบำบัดต้านไรรัสเพื่อช่วยชีวิต รายงานผลการศึกษาวิจัยใหม่ขององค์การอนามัยโลก โครงการโรค AIDS ของสหประชาชาติ และ UNICEF พบว่า การบำบัดดังกล่าวมีความก้าวหน้าอย่างมาก ในแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ซึ่งมีคนติดเชื้อ HIV/AIDS ราวหนึ่งในสามของผู้ติดเชื้อทั้งหมด

รายงานขององค์การอนามัยโลก โครงการโรค AIDS ของสหประชาชาติ และ UNICEF (กองทุนเด็กสหประชาชาติ) ระบุว่า การเข้าถึงการบำบัดต้านไวรัส เพื่อช่วยชีวิตในแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา กำลังขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการบำบัดในปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ราว 36 %

ผู้อำนวยการแผนก HIV/AIDS ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า จำนวนคนติดเชื้อที่สามารถเข้าถึงการบำบัดรักษา เพิ่มจากเมื่อ 5 ปีก่อนราว 10 เท่า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในระดับโลกแล้วยังนับว่าน้อย คนติดเชื้อเพียง 5 ล้าน 5 แสนคนในจำนวนทั้งหมด 9 ล้าน 5 แสนคนได้รับการบำบัดที่จำเป็นต้องได้ แต่ผู้ติดเชื้อมักจะมารับการบำบัดช้าเกินไป เพราะได้รับการวินิจฉัยช้าเกินไป Teguest Guerma ผู้อำนวยการแผนก HIV/AIDS ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า คนมักจะมารับการบำบัดรักษาเมื่อล้มป่วย ซึ่งมีผลต่ออัตราการรอดชีวิต ผู้ป่วยมักเสียชีวิตในระหว่าง 12 เดือนแรกของการบำบัด

การวิจัยพบว่า ราคาของยาต้านไวรัสที่ใช้กันมากที่สุด ลดลงอย่างมากในระยะไม่กี่ปีมานี้ ทำใหัคนที่สามารถรับการบำบัดมีเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น และผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือผู้หญิงและเด็ก ผลการสำรวจแสดงว่า ในปีที่แล้ว ผู้หญิงที่ติดเชื้อราว 45 % ได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังลูก จำนวนผู้หญิงที่ได้รับยาสูงกว่าปี 2550 ราว 35 % และจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่ได้รับการบำบัดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ผู้อำนวยการบริหารโครงการ UNAIDS กล่าวว่า ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าอย่างมากในอัฟริกา ผู้ไดัรับการบำบัดในแถบตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮาราสูงขึ้นจาก 50,000 คนเป็นเกือบสามล้านคน แต่เขาเห็นว่า การบำบัดโดยที่ไม่มีการป้องกัน ก็เหมือนกับการย่ำเท้าอยู่กับที่

Michel Sidibe ผู้อำนวยการบริหารโครงการ UNAIDS กล่าวว่า ยังไม่เห็นว่าจำนวนคนติดเชื้อลดลงในการต่อสู้กับ HIV/AIDS ที่ดำเนินมานาน และยังคงมีคนติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น หากเทียบส่วนกับคนที่ได้รับการบำบัดแล้ว ในจำนวนคนที่ได้รับการบำบัดหนึ่งคน จะมีคนติดเชื้อใหม่ 3 คน ผู้อำนวยการบริหารโครงการ UNAIDS กล่าวว่า จำนวนคนที่ได้รับการบำบัดจะไม่ลดลง หากไม่มีการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่

องค์การหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ ประมาณว่า จำเป็นจะต้องมีทุนราว 25,000 ดอลล่าร์ สำหรับการทำงานต่อต้าน HIV/AIDS ในปี 2553 ซึ่งรวมทั้งการพยายามให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบำบัดรักษาเพิ่มขึ้นราว 7 ล้านคน ส่งเสริมโครงการป้องกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริบาลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG