ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การให้รางวัลตอบแทนคนทำงานดี แทนการลงโทษคนทำผิดพลาด จะช่วยสนับสนุนการทำงานแบบร่วมมือกันได้ดีกว่า


รายงานวิจัยชิ้นใหม่ของมหาวิทยาลัย Harvard ระบุว่า การให้รางวัลตอบแทนคนที่ทำงานดี แทนที่จะใช้วิธีลงโทษคนที่ทำผิดพลาด หรือมีพฤติกรรมไม่ดี จะช่วยสนับสนุนการทำงานแบบร่วมมือกันได้ดีกว่า

นักวิจัย David Rand ศึกษาผลกระทบทางชีววิทยา ที่มีต่อวิวัฒนาการทางพฤติกรรมของมนุษย์ โดยนำกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิยาลัย แยกออกเป็นหลายๆ กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ในลักษณะร่วมมือกัน ฝ่าฟันจนถึงเป้าหมาย แต่สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะได้รับรางวัลตามคะแนนที่พวกเขาทำได้ เมื่อจบการทดสอบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยคนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุดจะได้รางวัลไป และการทดลองยังอนุญาตให้ผู้เล่น สามารถลงโทษคนในกลุ่มที่เล่นเกมส์แบบเห็นแก่ตัว ไม่ร่วมมือกับเพื่อน แต่หากผู้เล่นคนไหนมีน้ำใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้เล่นใจดีคนนั้นก็จะได้คะแนนพิเศษ ซึ่งบางครั้ง มากกว่าคนที่เล่นเกมส์แบบข้ามาคนเดียวเสียอีกนะครับ ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวพบว่า มีบางกลุ่มที่ได้คะแนนความร่วมมือมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

คุณ David Rand บอกว่าหากดูที่กลุ่มซึ่งได้คะแนนความร่วมมือมากที่สุด พบว่าคะแนนที่ได้นั้นมากกว่ากลุ่มที่คะแนนน้อยสุดถึง 2 เท่า ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการมีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จะให้ผลดีตอบแทนได้ในที่สุด ในอีกด้านหนึ่งกลุ่ม ที่ยิ่งลงโทษสมาชิกคนที่เห็นแก่ตัวหรือคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ยิ่งมีผลงานโดยรวมของกลุ่มออกมาไม่ดี ซึ่งการทดลองแสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่มีการลงโทษสมาชิกกลุ่มมากครั้งที่สุด ได้คะแนนน้อยกว่ากลุ่มที่ลงโทษสมาชิกน้อยที่สุดถึง 25%

นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย Harvard กล่าวว่าธรรมชาติ ของความร่วมมือแบบมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนมักจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่า ทั้งในรูปของผลงานที่ออกมาในแต่ละวัน และไมตรีจิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเพื่อนร่วมงาน ในทางตรงกันข้าม หากมัวแต่ตอกย้ำความไม่พอใจ ความโกรธ หรือคิดแต่จะลงโทษ นั่นจะไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ และประสิทธิผลแต่อย่างใด

คุณ Rand ยังบอกด้วยว่า ทัศนคตินี้สามารถใช้ได้กับทุกระดับสังคม แม้แต่กับกลุ่มเพื่อนสนิท และว่าจะเป็นการดีกว่าหากไม่เอ่ยถึงความผิดพลาดที่แล้วมาของผู้อื่น และหันมาใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือซึ่งกันและกัน ไม่กล่าวโทษกัน เพราะแต่ละคนอาจคิดว่า หากวันนี้เธอช่วยฉัน และช่วยกลุ่มของเรา ฉันก็จะช่วยเหลือเธอในวันข้างหน้าเช่นกัน


XS
SM
MD
LG