ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ มีบตรให้น้อยลง อาจช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระยะยาวได้


ขณะที่ทั่วโลก กำลังมองหาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น ผู้เชี่ยวชาญบางคนมีความคิดแหวกแนวโดยชี้ให้คนเรามีลูกให้น้อยลง ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า วิธีการนี้จะให้ผลนระยะยาวในการแก้ปัญหาดังกล่าว

การศึกษาวิจัยของนักสถิติที่มหาวิทยาลัย Oregon State University ลงความเห็นว่า ในสหรัฐนั้น การก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ จากการที่มีเด็กเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่ง ๆ เป็นเรื่องสำคัญกว่าที่คาดคิดกันมาก และที่เป็นปัญหาท้าทายก็คือ จำนวนประชากรยังเพิ่มมากขึ้นต่อไป เละการบริโภคทรัพยากรทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

Paul Murtaugh นักสถิติที่ Oregon State University กล่าวว่า การเลือกว่าจะมีบุตรกี่คน ยังไม่ค่อยได้รรับความสนใจในการพิจารณา เรื่องผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อโลก เมื่อคนเรามีลูก ลูกแต่ละคนก็จะมีลูกมีหลานสืบต่อๆ กันไป แตกเถาเหล่ากอขยายออกไปมากมายในอนาคต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมากขึ้นหลายเท่า เท่าจำนวนคน

ตามสภาพการณ์ปัจจุบันในสหรัฐ ในที่สุดแล้วเด็กแต่ละคน จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บ็อนไดอ็อกไซด์ราว 9,400 ตัน หรือ 5.7 เท่าเพิ่มจากพ่อแม่ แล้วยังจะทำให้มีขยะมากขึ้นและใช้แหล่งน้ำมากขึ้นด้วย

ผลกระทบในแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศมีพลเมืองเป็นจำนวนมากกว่า และอัตราการเพิ่มของจำนวนพลเมือง สูงกว่าของสหรัฐมาก แต่ผลกระทบด้านการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ของคนในประเทศเหล่านั้น มักจะลดลงเนื่องจากมีช่วงชีวิตสั้นกว่าและบริโภคน้อยกว่า นักวัจัยกล่าวว่า ผลกระทบในระยะยาวของเด็กที่เกิดในครอบครัว ในประเทศจีน จะมีน้อยกว่าผลกระทบของเด็กที่เกิดในสหรัฐไม่ถึง 1 ใน 5 อย่างไรก็ตาม ขณะที่โลกกำลังพัฒนา มีระดับการเพิ่มของจำนวนประชากร และระดับการบริโภคสูงขึ้นนั้น สัดส่วนการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอาจออกมา

ก่อนหน้านี้ วารสารการแพทย์อังกฤษ British Medical Journal มีบทบรรณาธิการว่า เวลามีการประชุมระหว่างประเทศเรื่องสภาพภูมิอากาศนั้น มีการพูดกันน้อยมากเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวเพื่อเป็นช่องทาง ในการช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวทางการเมือง บทบรรณาธิการนั้นชี้แนะว่า การจำกัดขนาดของครอบครัว จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและมีส่วนช่วยมากที่สุดที่คนเราจะทำได้ ในการช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อให้โลกนี้ยังเป็นทีอยู่อาศัยได้สำหรับลูกหลานหรือคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

นักวิจัยที่ Oregon State University กล่าวชี้ว่า งานวิจัยของนี้ไม่ได้มุ่งที่จะส่งเสริมให้รัฐบาลควบคุมหรือแทรกแซง ในเรื่องจำนวนประชากร แต่ต้องการให้ประชาชนตระหนักกันถึงผลด้านสิ่งแวดล้อมที่ติดตามมาจากการเลือกมีบุตรกี่คน


XS
SM
MD
LG