ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการพัฒนาโลกประจำปี 2008


รายงานฉบับล่าสุดของธนาคารโลกระบุว่า ภาคการเกษตรคือกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่ยากจน รายงานบอกว่าประชากรโลกที่ยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบทและต้องพึ่งพาเกษตรกรรมในการดำรงชีพ ดังนั้นหากมีการลงทุนในภาคการเกษตรมากขึ้น ก็จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจนเหล่านั้นดีขึ้นได้

รายงานการพัฒนาโลกประจำปี 2008 บอกว่า 3 ใน 4 ของคนยากจนในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก อาศัยอยู่ในเขตชนบทและต้องพึ่งพาการเกษตรในการดำรงชีพไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รายงานซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลกฉบับนี้ยังเรียกร้องให้มีการทบทวนนโยบายด้านการพัฒนา โดยมุ่งเน้นที่ภาคภารเกษตรและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในชนบทมากขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่กำหนดไว้ว่า ภายในปี ค.ศ. 2015 จำนวนผู้ยากจนและหิวโหยทั่วโลกจะต้องลดลงครึ่งหนึ่ง

คุณ Derek Byerlee ผู้ร่วมจัดทำรายงานฉบับนี้กล่าวว่า ปัจจุบัน 1 ใน 3 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าในอาฟริกามาจากภาคการเกษตร และเกษตรกรรมยังมีความสำคัญในด้านการจัดหาอาหารและสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าหากสามารถทำให้ภาคการเกษตรเจริญเติบโตได้แล้ว ภาคอื่นๆก็จะพลอยได้รับผลประโยชน์ตามไปด้วย

รายงานของธนาคารโลกระบุว่า ประชากรในชนบทราว 86% ต้องพึ่งพาเกษตรกรรมในการดำรงชีพ ทำให้เกิดการจ้างงานทั้งกับผู้รับจ้างและตัวเกษตรกรเองถึง 1 พัน 3 ร้อยล้านคนทั่วโลก และตั้งแต่คริสทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าในอาฟริกามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 2.3% เป็น 3.5% ประเทศต่างๆ เช่น กาน่า มาลาวี โมซัมบิกและเคนย่า ต่างมีอัตราการเจริญเติบโตในภาคการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น

คุณ Derek Byerlee บอกว่าเวลานี้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชต่างๆเช่น เมล็ดธัญพืชและน้ำตาลอ้อย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำรายงานผู้นี้บอกว่ายังต้องมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงและผลได้ผลเสียระหว่างราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาโลกประจำปี 2008 ระบุว่า ทั้งตลาดการเกษตรภายในประเทศและตลาดโลกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน รวมทั้งการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ล้วนแต่เป็นปัจจัยเสริมที่ชี้ให้เห็นว่าภาคการเกษตรน่าจะสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม รายงานเตือนว่าเวลานี้ทรัพยากรน้ำและที่ดินทั่วโลกกำลังขาดแคลน ดังนั้น อนาคตของภาคการเกษตรจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ นอกจากนี้ รายงานของธนาคารโลกยังบอกอีกว่า ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรดาเกษตรกรในอาฟริกาสามารถลืมตาอ้าปากได้ คือการกำจัดกำแพงภาษีและการกีดกันทางการค้าของประเทศต่างๆให้หมดไป

XS
SM
MD
LG