ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ คุณภัทรียา เบญจพลชัย ผู้ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสิน SIFE World Cup


โครงการ SIFE ย่อมาจาก Students in Free Enterprise ซึ่งหมายความถึงโครงการพัฒนานักศึกษาให้นำความรู้สู่ชุมชน ในด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเสรี

ในช่วงวันที่ 10 ถึง 12 ตุลาคม ได้มีการแข่งขัน SIFE World Cup ที่โรงแรม Hilton ในนครนิวยอร์ค โดยมีทีม SIFE จากมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจากประเทศไทย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม จากการประกวดของสายที่หนึ่ง และรางวัล Spirit of SIFE Award โดยนำเสนอโครงการส่งเสริมการจัดทำและจำหน่ายดอกไม้จันทน์ ใน ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขัน SIFE World Cup ได้อธิบายถึงความสนับสนุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแก่โครงการ SIFE ว่ามีการทำงานหลายส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นเรื่องของการเงิน ตลาดหลักทรัพย์เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสนับสนุนทางการเงินในช่วงที่มีการแข่งขัยที่ประเทศไทย ส่วนที่สองเป็นการช่วยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน ไปยังมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยผ่านโครงการซึ่งทำร่วมกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

คุณภัทรียา เบญจพลชัย ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการ SIFE ที่มีต่อเยาวชนและชุมชนต่างๆ เห็นว่า โครงการSIFE ได้ทำให้นักศึกษาและเยาวชนไทยมีโอกาสทำสิ่งที่แตกต่างไปจาก ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้คิดถึงเรื่องการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน มีโอกาสฝึกฝนการเป็นผู้นำ ได้คิดเรื่องการนำความรู้กลับไปใช้ในชุมชน ให้ชุมชนได้ทำงานเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความยั่งยืนขึ้น

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความสนับสนุนโครงการSIFE ต่อเนื่องกันมาแล้วเป็นเวลาสามปี และจะให้ความสนับสนุนต่อไปในอนาคต

เชื่อว่าจะยังคงมีแนวทางให้ความสนับสนุนต่อไป และอยากเชิญชวน องค์การเอกชนอื่นๆให้เข้ามา ร่วมกันให้ความส่งเสริมด้วย เรามีสถาบันเศรษฐกิจและสังคม CSRI ได้นำ SIFE ให้เป็นโครงการหนึ่งใน CSRI ให้ชักชวนให้องค์กรด้านอื่นๆ ให้เข้ามาส่งเสริมองค์การนี้ด้วย

CSRI เป็นสถาบันเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการชักชวนให้องค์กรธุรกิจในตลาดทุน ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน หรือการมีบุคคลากร ในวงของตลาดทุน ให้มาร่วมกันทำงานด้านสังคมมากขึ้น เป็นการร่วมมือกัน ทั้งทางด้านกำลัง บุคคลากร กำลังความคิด และกำลังเงิน

ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันSIFE World Cup ได้อธิบายถึงกฏเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันรอบสุดท้ายว่า หลักเกณฑ์ต่างๆ ก็เป็นเหมือนกับหลักเกณฑ์ที่พิจารณา เมื่อตอนที่พัฒนาทีมที่เมืองไทย ก็เป็นห้าเรื่องหลักๆ เป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคม ชุมชน ให้มีภาคธุรกิจการเงินที่ยั่งยืน ให้มีความรู้เรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจที่เพียงพอ และมีความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG