ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาความยากจนในเอเชีย


รายงานสองฉบับของสถาบันการเงินระหว่างประเทศระบุว่า ความยากจนอย่างที่สุดกำลังจะถูกกำ จัดให้หมดไปจากเอเชียภายในปี ค.ศ.2020

2 ใน 3 ของประชากรโลกที่ยากจนอาศัยอยู่ในเอเชีย และคนเอเชีย 20% มีรายได้ไม่ถึง 1 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 35 บาทต่อวัน ซึ่งถือว่ายากจนอย่างที่สุดนะครับ โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย บังกลาเทศ และกัมพูชานั้น มีประชากรกว่า 30% เลยทีเดียวที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน

อย่างไรก็ตาม มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างมากในเอเชียในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ จำนวนผู้ยาก ไร้อย่างที่สุด ลดลงจาก 35% ในปี ค.ศ.1990 เหลือเพียง 19% ในปี ค.ศ.2003 ประเทศที่ประสบความ สำเร็จที่สุด ในการลดปัญหา ความยากจนคือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาแถบเอเชียตะวันออก ซึ่งมีจำนวนคนยากจนลดลงจาก 29% เหลือเพียง 8% เท่านั้น

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติเพื่อเอเชียและแปซิฟิก หรือ UNESCAP กล่าวว่า เฉพาะแค่จีนประ เทศเดียว ก็มีประชากรที่เคยมีรายได้ ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนลดลงถึง 150 ล้านคน คุณระวี รัตนะยาเก ผอ.ฝ่าย การค้าและการลงทุนของ UNESCAP บอกว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ คนเอเชียมีความเป็นอยู่ดีขึ้นคือการเติบโตทาง เศรษฐกิจ

คุณระวี รัตนะยาเกกล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมของเอเชีย เพิ่มสูงขึ้น 7.9% เศรษฐกิจจีนมี การเติบโต ระดับ 9-10% ตลอดช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับอินเดีย หลายประเทศในเอเชียต่าง ก็มีการเจริญ เติบโตทาง เศรษฐกิจที่ดี และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็ตกไปถึงคน ยากจน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบนะครับ คุณศิลาดิทยา ฉัตระจี หัวหน้าฝ่ายปัญหาความยากจนของ ธนาคารเพื่อ การพัฒนาเอเชียบอกว่า การจำกัดการเพิ่มขึ้นของประชากรก็เป็นสาเหตุสำคัญประการ หนึ่ง

คุณศิลาดิทยา ฉัตระจี ยกตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการ จำกัดจำนวนประชากร เช่น จีน อินโดนีเซีย ซึ่งมีจำนวนคนยากจนลดลงอย่าง รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น เช่น อินเดีย ในขณะเดียวกันในประเทศ ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น บังกลาเทศ แม้ดูเหมือนว่า สัดส่วนคนจนจะลดลง แต่ที่จริงแล้วกลับ มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

ในบางประเทศนั้น ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจตกไปไม่ถึงมือ คนยากจนที่สุด ความไม่เท่า เทียมยังคงเป็น ปัญหาสำคัญในเอเชีย โดยเฉพาะ ความแตกต่างด้านรายได้ของประชากรในเมืองกับ ในชนบทที่ยังคงเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ คุณระวี รัตนะยาเก ผอ.ฝ่ายการค้าและการลงทุนของ UNESCAP กล่าวว่า รัฐบาลประเทศต่างๆต้องพยายามกระ จายประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่คน ยากจนมากขึ้น คุณระวียืนยันว่า โดยรวมแล้วเอเชียกำลังเดินทางถูกทางประเทศต่างๆเช่น จีนและ เวียตนาม เริ่มนำมาตรการลดปัญหาความยากจนอย่างได้ผลมาใช้

รายงานล่าสุดของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB คาดการณ์ว่าความยากจนอย่างที่สุดกำลัง จะถูกกำจัด ให้หมดไปจาก เอเชียภายในปี ค.ศ.2020 ADB ยังบอกอีกว่าหลายประเทศในเอเชียจะ กลายมาเป็นผู้บริจาคเงินช่วยเหลือให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่ยากจน ในขณะเดียวกัน รายงานของธนา คารโลกระบุว่า จำนวนคนยากจนใน เอเชียอาจจะเหลือไม่ถึง 10% ในช่วงไม่กี่สิบปีจากนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาความยากจนหลายคนเห็นพ้องกันว่า เอเชีย ควรจะต้องเร่งและรักษาระดับการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปเพื่อลด ปัญหาความยากจน อย่างไรก็ตามควรมีมาตรการแก้ไขปัญหา อื่นๆประกอบด้วย เช่น ปัญหาการเติบโตอย่างไม่สมดุล ประเทศต่างๆควรพยายามขยายโอกาส ให้แก่ คนยากจน เช่นการแก้ไขกฎข้อบังคับของตลาดแรงงาน การสร้างงาน ใหม่ๆเพื่อรองรับจำนวนแรงงาน ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรัฐบาลควรจัดให้มีการศึกษา และสาธารณสุขที่เหมาะสมแก่ประชาชน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกยัง ระบุอีกว่า การปกครองที่ไม่มีประสิทธิภาพ การฉ้อราษฎร์บังหลวงและปัญ หาความขัดแย้งยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการลดจำนวนคนยากจนในเอเชีย

XS
SM
MD
LG