ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ ดร. ผุสดี ตามไทย ถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ดี


เมื่อเร็วๆนี้ คณะนักวิชาการ นักวิชาชีพ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดหนึ่งของประเทศไทย เดินทางไปพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งผู้พิพากษา Anthony Kennedy ของศาลสูงสุดของสหรัฐ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการปกครองที่ก่อให้เกิดธรรมาภิบาล

ดร. ผุสดี ตามไทย จากคณะทำงานขบวนผู้หญิง กับการปฏิรูปการเมือง เป็นผู้หนึ่งที่เดินทางร่วมคณะ และได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับณัฐธรรมนูญที่ดีเอาไว้ว่า น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่สั้น และกว้าง พูดถึงเรื่องแนวคิดเป็นเชิงปรัชญาว่าเรามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้น และมีความตั้งใจอยากจะนำพาประเทศไปสู่ลักษณะอย่างไร เช่น ถ้าเป็นในเรื่องต้องการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน เพระฉะนั้นบทบาทของรัฐบาลนั้นก็ควรจะเป็นผู้ที่คอยส่งเสริมและปกป้องสิทธิของประชาชนทุกคน โดยมีเป้าหมายที่อยากจะสร้างสังคมที่เสมอภาค เป็นธรรม และสันติ และทิ้งช่องว่างเอาไว้ให้มีการเสริมแต่งได้ตามกาลเวลาที่ผ่านไป เพราะสังคมก็มีวันเปลี่ยน และว่าไม่อยากมองเห็นการกำหนดรายละเอียดมากจนเกินไป

อาจารย์ผุสดี ตามไทย กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้น ควรจะพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะต้องสะท้อนถึงการที่ต้องรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งความเสมอภาคระหว่างเพศ ทั้งนี้อาจพูดรวมถึงสิทธิของชุมชนด้วย และอีกหมวดหนึ่งที่น่าจะพูดถึงก็คือตัวสถาบันการเมือง หรือการได้มาซึ่งรัฐบาล ว่าเราตั้งใจอยากจะให้มีรัฐบาลแบบไหน และอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการรับประกันความยุติธรรม หรือเรื่องของศาล

ส่วนกระบวนการที่จะได้รัฐธรรมนูญที่ดีนั้น จริงๆ แล้วเป็นเรื่องของประชาชนที่จะต้องดูแล และเป็นผู้สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมา ท้ายที่สุดแล้วอยากเห็นว่าประชาชนทุกคน หรือใครก็ตามที่สนใจ น่าจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญนั้น แต่ความเป็นจริงของสังคมไทย ประเทศชาติเราเกิดมาก่อนรัฐธรรมนูญ จึงทำให้วัฒนธรรมประชาธิปไตยยังไม่ได้ฝังรากลึกเพียงพอที่จะมีการประกันว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะนำไปสู่รัฐธรรมนูญที่น่าพึงปรารถนาหรือไม่ และว่าประชาชนควรมีส่วนในการรับผิดชอบกติกาของตัวเอง

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG