ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหะพันธ์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภารกิจหลักของสหประชาชาติ


คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหะพันธ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ซึ่งเพิ่งพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ให้สัมภาษณ์สรุป ผลงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาว่า ภารกิจหลักของสหประชาชาติจะเน้นไปในเรื่องการมองดูว่า ทำอย่างไร จะทำให้สหประชาชาติสนองตอบต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกในช่วงข้างหน้าต่อไป จริงๆ แล้วก็เริ่มจากการที่อดีตเลขาธิการ โคฟี่ อันนัน ได้ตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ซึ่งมีอดีตท่านนาย กรัฐมนตรีอานันท์ ปัณยารชุนเป็นหัวหน้าคณะ และประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ช่วยกัน มองช่วยกันศึกษาว่า เราจะรับรองสถานการณ์ของโลกต่อไปอย่างไร ศึกษาเป็นรายงานออกมา และเลขาธิการนำไปวิเคราะห์และทำรายงานเสนอต่อสมาชิก รายงานนี้เป็นการท้าทายสมาชิกด้วย ในการที่ให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ทันต่อการรับรองสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า ช่วง 2 ปีแรกจึงค่อนข้างหนักไปในการพิจารณารายงานของเลขาธิการ ตัวท่านเอกอัครราชทูตลักษณาจันทรเองได้รับเลือกจากรัฐมนตรีต่างประเทศของกาบอน ให้ช่วยประสานงานเรื่องประเด็นความมั่นคง

นอกจากเรื่องความมั่นคงแล้ว ก็มีเรื่องการพัฒนา เรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นครั้งแรกที่รัฐสมาชิกพิจารณา ทั้งสามเรื่องหลักๆ นี้เข้าไปด้วยกัน ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ สหประชาชาติเจอวิกฤติเรื่องปัญหาการบริหารโครง การ Oil for Food หรือการใช้น้ำมันเพื่อาหารในอิรัค เกิดมีข้อผิดพลาดมาก รัฐสมาชิกเห็นสมควรว่า ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิรูปการบริหารจัดการขององค์กร พิจารณาว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ทำให้ต้องใช้ เวลาในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก แต่ ณ วันนี้ก็ได้บรรลุความมุ่งหมายไปหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง คณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นมาแทนคณะกรรมาธิการเดิม มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ Peace Building หรือการสร้างสันติภาพ เพราะแต่เดิม สหประชาชาติช่วยแก้ปัญหาวิกฤติ แล้วก็ปล่อยให้ประเทศนั้นสร้างเนื้อสร้างตัวเอง ทำให้เกิดช่องว่าง และทำให้บางประเทศย้อนกลับไปสู่ภาวะวิกฤติอีก

นอกจากนั้นก็มราดูเรื่องกลไกการบริหารของสหประชาชาติ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนในการจะรับมือกับ สหประชาชาติ ซึ่งมีความหลากหลาย มีวัฒนธรรมการทำงาน และมีความนึกคิดดที่ต่างกัน ก็จะทำให้ ยุ่งยากขึ้นไปอีก

นอกจากนั้นยังมีประเด็นอื่นๆ เช่นการเกิดอุทกภัยในประเทศต่างๆ ในประเทศไทยก็มีสึนามิ สหประชา ชาติช่วยแก้ไขปัญหา รวมทั้งมูลนิธิคลินตั้นก็ช่วยฟื้นฟูแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นก็ได้มีการประชุมระดับ สูง เรื่องคำมั่นสัญญาที่ผู้นำได้ให้ไว้ ในเรื่องการช่วยแก้ปัญหาโรคเอดส์ ทั้งด้านการบำบัดรักษา การดู แล และการเข้าถึงตัวยา ประเทศไทยได้รับการกล่าวขวัฐชื่นชมผลสำเร็จของการดำเนินงานเรื่องนี้ ตัวท่านทูตลักษณาจันทรเอง ท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติ คือรัฐมนตรีต่างประเทศสวีเดน ขอให้ ไปร่วมในการจัดทำร่างทางการเมือง ให้ที่ประชุมรับรองร่วมกับเอกอัครราชทูตบาร์เบโดส ทำให้สา มารถชูบทบาทของประเทศไทยในเรื่องนี้

XS
SM
MD
LG