ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สาเหตุที่จะทำให้อายุเฉลี่ยของคนจีน...สั้นลง


เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า วิถีชีวิตคนจีนที่ละเลยการดูแลสุขภาพประกอบกับระบบสาธารณสุขที่ไร้คุณภาพ ทำให้คาดการณ์ว่าอายุเฉลี่ยของคนจีนจะสั้นลง สวนทางกับรายงานทางวิชาการของจีนที่ระบุว่าภายในปี ค.ศ.2050 ประชาชนจีนจะมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีก 13 ปีโดยเฉลี่ย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานของสถาบันวิทยาศาสตร์จีน คาดการณ์ไว้ว่าภายในช่วงกึ่งกลางศตวรรษนี้คือประมาณปี ค.ศ.2050 คนจีนจะมีอายุเฉลี่ย 85 ปี ซึ่งเพิ่มจากปัจจุบันที่มีอายุเฉลี่ย 72 ปี อย่างไรก็ตาม ดอกเตอร์ Henk Bekedam เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกในประเทศจีน ให้ความเห็นว่า อายุเฉลี่ยคนจีนจะไม่มีทางสูงถึง 85 ปี หากคนจีนส่วนใหญ่ยังไม่เลิกนิสัยการสูบบุหรี่ แล้วหันมาใส่ใจด้านโภชนาการและออกกำลังกายมากขึ้น

ปัจจุบันมีคนจีนที่สูบบุหรี่ราว 350 ล้านคน ซึ่งดอกเตอร์ Henk Bekedam บอกว่าคนเหล่านี้จะอายุสั้นลงกว่าปกติ 5-10 ปี นอกจากนี้ วิถีชีวิตของคนจีนสมัยใหม่ที่นิยมกินอาหารfast foodและออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่อาจทำให้ประชากรจีนราว 150 ล้านคนต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งประชากร 23% มีน้ำหนักเกินและอีก 7% เป็นโรคอ้วน ยังไม่ได้กล่าวถึงว่าปัจจุบันหลายเมืองในประเทศจีนมีมลพิษทั้งทางอากาศและน้ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

ดอกเตอร์ Henk Bekedam กล่าวว่าแม้เศรษฐกิจจะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อายุเฉลี่ยของคนจีนกลับเพิ่มขึ้นเพียง 3 ปีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา นักวิชาการองค์การอนามัยโลกผู้นี้เผยว่าในปัจจุบัน จีนพึ่งพาตลาดการบริการด้านสุขภาพมากขึ้น ทำให้ชาวจีนผู้มีอันจะกินเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี ส่วนคนจนนั้นหมดสิทธิ และว่ารัฐบาลควรจะต้องจัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีกว่าเดิมให้แก่คนยากจน

ที่ผ่านมาในยุคเศรษฐกิจแบบควบคุมนั้น รัฐบาลจะเป็นผู้ให้เงินอุดหนุนระบบการบริการด้านสาธารณสุข และจัดหาการบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนจีนทั่วไปอย่างเสมอภาคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด รัฐบาลจีนจึงตัดสินใจถอนเงินอุดหนุนด้านสุขภาพออกไป โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆจึงต้องอาศัยเงินค่ารักษาจากคนไข้แทนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทำให้บ่อยครั้งเกิดปัญหาคิดค่ารักษาแพงเกินไปหรือเพิ่มกระบวนการรักษาบางอย่างที่ไม่จำเป็น

ดอกเตอร์ Henk Bekedam บอกว่าพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลบางส่วนของประเทศมีการให้บริการด้านสาธารณสุขเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และหากมี ค่ารักษาก็จะแพงมากจนเรียกได้ว่า คนจีนประมาณครึ่งประเทศปฏิเสธที่จะรับการรักษาหากเจ็บป่วย ในขณะเดียวกันปัญหาคุณภาพของยาก็ยากเกินการแก้ไขจัดการ ยาปลอมและยาด้อยคุณภาพทำให้มีชาวจีนเสียชีวิตและเจ็บป่วยมากมายในแต่ละปี เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกผู้นี้แนะนำว่า จีนควรนำระบบมาตรฐานยาสากลมาบังคับใช้และสนับสนุนให้มีการจัดการด้านสาธารณสุขมากขึ้น

XS
SM
MD
LG