ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาของระบบการขนส่งในเมืองใหญ่ๆ ในเอเชีย


ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ได้ให้เงินสนับสนุนการศึกษาระบบการขนส่งตามนครใหญ่ๆ ในเอเชีย โดยให้เหตุผลว่า เมืองใหญ่ๆ ในภูมิภาคมีระบบขนส่งไม่เพียงพอกับความต้องการ และคน ยากจนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มาก

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ ADB กล่าวว่าปัญหาของระบบการขนส่งในเมืองใหญ่ๆ ในเอเชีย สืบเนื่องมาจากการลงทุนอย่างจำกัด และเป็นเอกเทศไม่ต่อเนื่องกัน ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ การจราจรที่คับคั้ง ติดขัด มลภาวะ และการใช้รถใช้ถนนอย่างไม่มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการ บริหารงานจราจรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ การมีรถโดยสารเอกชนที่ไม่มีกฏระเบียบควบคุม และระบบ ถนนที่ไม่มีการวางแผน

การขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่มีไม่พอที่จะสนองความต้องการ ซึ่งคุณ Eunkyun Kwon ผู้เชี่ยวชาญ การขนส่งของ ADB บอกว่าส่งผลกระทบต่อคนยากจนตามเมืองใหญ่ๆ ในเอเชียมาก

เจ้าหน้าที่ของ ADB ผู้นี้กล่าวว่า ถ้าระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีพอทั้งในแง่ของคุณภาพในการให้บริการ ราคาของบริการ รวมทั้งข่ายงานของระบบการขนส่ง คนยากจนจะยอมเดินมากกว่าที่จะใช้ระบบการ ขนส่งอื่นๆ

การไม่มีระบบการขนส่งที่คนยากจนสามารถใช้ได้ อาจทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถหางานดีๆ ทำ หรือ ส่งลูกเข้าโรงเรียนได้ นอกจากนี้มลภาวะทางอากาศ และเสียงจากการจราจรที่ติดขัดและอึกทึกครึก โครม มักจะส่งผลกระทบต่อบริเวณที่อยู่อาศัยของคนยากจนอีกด้วย

การศึกษาที่ ADB ให้การสนับสนุนครั้งนี้ กำลังดำเนินอยู่ตามเมืองใหญ่ในประเทศจีน บังคลาเทศ เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา ADB จะเพิ่มประเทศอื่นๆ ในช่วงที่ 2 ของโครงการศึกษา คุณ Eunkyun Kwon กล่าวว่าระบบการขนส่งที่ดีขึ้นจะช่วยให้เขตนาครเจริญเติบโตได้ทางเศรษฐกิจ

ผู้เชี่ยวชาญการขนส่งของ ADB บอกว่า ถ้าอยากจะให้เศรษฐกิจโตได้อย่างต่อเนื่องแล้ว จะต้องมีระบบการขนส่งที่เพียงพอ และที่แก้ปัญหาเรื่องไอเสียรถยนต์ มลภาวะ และการจราจรที่ติดขัดได้ คุณ Eunkyun Kwon ของ ADB บอกว่า แต่ละเมืองจะมีทางแก้ปัญหาเหล่านี้เฉพาะคน ตัวอย่างเช่นที่กรุง Dhaka ของบังคลาเทศ จะมุ่งเน้นที่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่กรุงกาดมัณฑุของเนปาล ต้องการระบบการบริหารงานจราจรที่ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการมีสัญ ญาณไฟจราจรมากขึ้น และการบังคับใช้กฏจราจรที่ดีขึ้น

XS
SM
MD
LG