ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณเอมอร ศิริอ่อน ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยในอเมริกา


คุณเอมอรมีประสบการณ์สอนหนังสือมาเป็นเวลาหลายปีทั้งที่เมืองไทย และอเมริกา จบการศีกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์บางแสน เป็นครูสอนระดับประถม มัธยม และระดับวิทยาลัยในเมืองไทยประมาณ 7-8 ปี หลังจากนั้นได้เดินทางมาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ทราบว่าทางวัดวชิรธรรมประทีปเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยวันอาทิตย์ที่ลองไอแลนด์ จึงเข้าร่วมโครงการเป็นครูอาสาตั้งแต่ปี พศ. 2535 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันคุณเอมอรมีนักเรียนในชั้นประมาณ 8-9 คน สำหรับในปีนี้สอนเด็กในระดับอนุบาล และเด็กเล็กอายุประมาณ 4-7 ปี

หลักใหญ่ๆ แล้ว คุณเอมอรสอนภาษาไทยให้เด็กเรียนรู้ทั้งการพูด อ่าน และเขียน วัฒนธรรมประเพณีไทยตลอดจนมารยาทอันดีงามของความเป็นไทย ให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการเคารพนพนอบต่อผู้ใหญ่ รู้จักการไหว้การกราบ การกล่าวคำว่าสวัสดี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และยังสอนให้ระลึกถึงความเป็นไทยโดยโน้มให้รู้จักแผ่นดินเกิดของบรรพบุรุษและระลึกถึงคำว่าชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สำหรับวิธีการสอนเด็กไทยที่เกิดและโตในอเมริกาซึ่งบางคนอาจพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะต้องใช้วิธีการสอนหลายแบบหลายอย่างไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และสถานการณ์ในเวลานั้นๆ บางครั้งจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อความหมาย เพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจในเรื่องที่สอน ทั้งนี้การสอนเด็กเล็กส่วนใหญ่จะเป็นการเล่านิทาน เขียนภาพ ระบายสี ร้องเพลง เพื่อให้เด็กๆ สนุกเพลิดเพลินกับการเรียน และสอดแทรกบทเรียนเข้าไปในกิจกรรมอันนั้น ส่วนการสอนก็จะคล้ายๆ กับเด็กไทยในเมืองไทย เพียงแต่ที่เมืองไทยมีหลักสูตรเนื้อหากำหนดไว้ให้ครูผู้สอนได้ดำเนินตามเนื้อหาของหลักสูตรนั้นๆ แต่สำหรับเด็กที่อเมริกา จะสอนแบบที่เมืองไทยไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย

XS
SM
MD
LG