ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การให้บริการกงศุลสัญจร


คุณมงคล พรมพยัคย์ กล่าวว่าจัดการบริการกงศุลสัญจรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก่บรรดาคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาลางานประจำที่ทำอยู่เป็นวันๆ หรือครึ่งค่อนวัน เพื่อเดืนทางเข้ามาติดต่อยังสถานกงศุลใหญ่ และอีกประการหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์กฏและระเบียบใหม่ในงานด้านกงศุล งานทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนต้องการให้ความกระจ่างและตอบข้อซักถามที่บรรดาคนไทยสงสัยและต้องการสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง การบริการกงศุลสัญจรจะบริการให้ในวันหยุดราชการ

การบริการกงศุลสัญจรที่ได้ออกไปให้บริการทุกๆ แห่ง มีการให้บริการด้านการออก และต่ออายุหนังสือเดินทางไทย ทั้งที่ต่ออายุหนังสือเดินทางแบบรูปเล่มแบบเดิม หนังสือเดินทางอิเล็คโทรนิคที่ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ และการถ่ายรูปกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จัดไว้โดยเฉพาะ งานนิติกร และทะเบียนราษฎร์ที่เกี่ยวกับการรับคำร้อง การแจ้งเกิด หรืออกสูติบัตร การทำหนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม การขอจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า การขอยกเว้นการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของชายไทย รวมทั้งการรับรองเอกสารต่างๆ ตามระเบียบราชการไทยอื่นๆ อีกด้วย

ท่านรองกงศุลใหญ่กล่าวต่อไปว่า ในการให้บริการกงศุลสัญจร มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทุกครั้ง แต่จำนวนมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความถี่ของการที่ออกให้บริการในแต่ละพื้นที่ ความหนาแน่นของชุมชนไทยในพื้นที่นั้นๆ ด้วย บางครั้งก็เคยเปิดบริการให้มากกว่าหนึ่งวันในพื้นที่ที่มีประชาชนคนไทยอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งการออกให้บริการจะคิดถึงความสะดวกของผู้มาขอรับบริการ โดยจะไปให้บริการในวันหยุดราชการเพราะสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่าย และก็สามารถคำนวณจำนวนได้ทุกครั้งก่อนการเดินทาง เพราะจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่ก่อนเพื่อขอทราบจำนวนคร่าวๆ ก่อนโดยแจ้งผ่านไปยังผู้แทนสมาคมชุมชนไทยได้ทราบเพื่อรวบรวมรายชื่อคนไทยที่จะมาติดต่อ รวมทั้งแนะนำให้เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมจะได้ไม่มีปัญหาและข้อขัดข้อง เพื่อไม่ให้เสียเวลา ซึ่งได้รับการตอบสนองจากคนไทยเป็นอย่างดีทุกครั้ง และคนไทยทุกครอบครัวก็พอใจที่มีการให้บริการกงศุลสัญจรไปยังพื้นที่หรือเขตใกล้คียงที่คนไทยสามารถเดินทางมาไม่ไกลนัก รวมทั้งยังต้องการให้เข้าไปบริการในพื้นที่นั้นบ่อยขึ้น บางครั้งที่มีเทศกาลสำคัญก็ยังขอร้องให้ทางกงศุลจัดทีมกงศุลสัญจรเป็นพิเศษด้วย

ในการให้บริการกงศุลสัญจรตามที่ต่างๆ ก็มีปัญหาบ้าง แต่เป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถแก้ไขได้ทุกครั้งซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความพอใจ ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเอกสารที่นำมาไม่ครบถ้วน ขาดหลักฐานบางอย่าง ซึ่งจะได้รับการผ่อนปรนและแนะนำให้ดำเนินการตามที่ชี้ช่องทางให้ และติดต่อกับทางกงศุลอย่างใกล้ชิด

XS
SM
MD
LG