ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พิธีอัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ ไปประดิษฐานเป็นการถาวร ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ


คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์กล่าวว่าเรื่องพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ คงพอจำกันได้ว่าเมื่อสมัยการประชุมของสหประชาชาติครั้งที่ 54 เมื่อปี 2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 190 ประเทศในขณะนั้น มีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมให้สำนักงานใหญ่ และที่ทำการขององค์การสหประชาชาติจัดให้มีการรำลึกถึงวันวิสาขบูชาซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ถือว่าเป็นการยกย่องว่าพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีคุณูปการอันใหญ่หลวงทางจิตวิญญาณต่อมวลมนุษยชาติตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2,500 ปีและสืบต่อไปในอนาคต

และเมื่อกลางปีนี้ คณะทูตถาวร ณ นครนิวยอร์คได้รับแจ้งจากพระครูวิเทศธรรมวิทิต เจ้าอาวาสวัดไทยที่ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ได้ประทานพระอนุญาติให้รัฐบาลไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องอัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ ซึ่งได้รับการหล่อขึ้นเมื่อปี พศ. 2543 เพื่อเป็นอนุสรณ์การประกาศวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกโดยองค์การสหประชาชาติไปประดิษฐานเป็นการฐาวร ณ าคารสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และแสดงความขอบคุณที่สหประชาชาติระลึกถึงความสำคัญของศาสนาพุทธ และด้วยเหตุดังกล่าวนี้ คณะทูตได้จัดพิธีมอบพระเจดีย์ขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ โดยมีพระเถรผู้ใหญ่ และฆารวาสทั้งจากฝ่ายไทยและประเทศที่นับถือศาสนาพุทธหลักๆ มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ในวันนั้นมีแขกมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 500 คน

พระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชของสามประเทศ คือไทย พม่า และศรีลังกา จึงเป็นวัตถุบูชาทางพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งปวง ดังจะเห็นได้จากการที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ได้ประทานพระอนุญาติให้อันเชิญพระเจดีย์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 30 ประเทศในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำการสักการะ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่พำนักอยู่ในนครนิวยอร์คและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนอาคารสหประชาชาติที่นครนิวยอร์คได้มีโอกาสสักการะบูชาพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ จึงถือว่าเป็นการทำบุญกุศลอีกทางหนึ่ง นอกจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้ว ทุกคนที่ได้เข้ามาสักการะบูชาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

XS
SM
MD
LG