ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แนวคิดของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่ประเทศฟิลิปปินส์


คุณนพปฎล คุณวิบูลย์ กล่าวว่าในการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ทางฟิลิปปินส์ได้กำหนดหัวข้อของการประชุมคือ “One Caring and Sharing” หรือประชาคมที่ห่วงใยและแบ่งปัน เพื่อเน้นบทบาทของอาเซียนในการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เราอยากให้ความร่วมมือภายในอาเซียนตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และจะได้เน้นเรื่องภาคประชาสังคม เช่นสื่อมวลชน นักวิชาการ และเยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในการประชุมอาเซียนร่วมภาครัฐด้วย

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกของกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวอีกว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมีการพูดถึงว่า อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกัน และในด้านของสังคมจะเร่งดำเนินการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ในด้านการศึกษา เราจะทำอะไรให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการยกระดับการศึกษาบ้าง ข้อเสนออย่างหนึ่งของไทยที่อาจจะเสนอในครั้งนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะพูดถึง คือการท่พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนให้เป็นมหาวิทยาลัยอาเซียนอย่างแท้จริง เพราะขณะนี้เป็นการสอนผ่านทางดาวเทียม ผ่านทางอินเตอร์เนตมากกว่า ในอนาคตเราอย่ากจะให้มีการมานั่งเรียนกันในบางวิชา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเครดิตในระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้วย หรือรวมทั้งในด้านของการรักษาพยาบาล ในด้านสุขภาพของประชาชนซึ่งในอาเซียนก็ยังมีปัญหาเรื่องโรคเอดส์อยู่ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ก็จะมีการประกาศให้ช่วงหนึ่งของการประชุมเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนว่าด้วยเรื่อง HIV และเอดส์ด้วย

ประเด็นสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีสนใจมากที่อนากเสนอต่อที่ประชุมก็คือ ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายเส้นทางคมนาคม เพราะท่านมองเห็นว่าถ้าหากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในชนบท มีเส้นทางคมนาคมที่ไปถึงได้สะดวก ก็จะมีการรักษาพยาบาลที่ดี ประชาชนสามารถเดินทางออกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองได้ง่ายขึ้น หน่ายแพทย์เข้าไปได้ง่ายขึ้น การศึกาก็เช่นเดียวกัน และในระดับภูมิภาค ถ้าหากว่าประชาชนสามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้รู้จักกันมากขึ้น ทำให้การรวมตัวเป็นภูมิภาคเดียวกันประสบผลและเป็นรูปธรรมได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนแนวความคิดเรื่อง People Center Integration เกิดขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเห็นว่าหัวข้อของการประชุมครั้งนี้ที่ฝ่ายเจ้าภาพกำหนดขึ้น เกี่ยวกับประชาชนเป็นหลัก แต่เราก็มองไปในอีกแง่หนึ่งว่าสิ่งที่อาเซียนต้องพยายามทำให้เสร็จและเป็นผลในขณะนี้ก็คือการรวมตัวกันทางด้านเศรษฐกิจ ในการลดช่องว่างด้านการพัฒนาของประเทศเก่าและประเทศใหม่ ช่องว่างของการพัฒนาในตัวเมืองและชนบท ฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศได้กราบเรียนเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาก็คือ หัวข้อ People Center Integration หรือการรวมตัวกันที่มีประชากรเป็นศูนย์กลาง และจะทำอย่างไรให้การรวมตัวกันของอาเซียนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และในส่วนอีกหนึ่งจะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมตัวกันของอาเซียนให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์เจ้าภาพการจัดงานประชุมปีนี้ ได้เลื่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนออกไป เนื่องจากเกรงภัยจากพายุไต้ฝุ่น การประชุมจะมีขึ้นในเดือนมกราคม

XS
SM
MD
LG