ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการเปิดรับสมัครเยาวชน เพื่อเป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย


คุณวิภาวรรณ นิพัทธกุศล กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววีโอเอ ถึงจุดประสงค์ของโครงการเปิดรับสมัครเยาวชน เพื่อเป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายนนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีศักยภาพ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญ และในสถานการณ์จริง

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังต่อไปนี้

สัญชาติไทย อายุระหว่าง 16 ถึง 25 ปี

ผลการเรียนดีมาก

มีความรู้ความสนใจในประเด็นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาเยาวชนและปกป้องสิทธิเด็ก

ภาษาอังกฤษดี เพื่อฟังการประชุมและติดต่อเจรจา

มนุษยสัมพันธ์ อัธยาสัยดี เคารพขนบธรรมเนียมไทย มีความกระตือรือร้น

สามารถใช้คอมพิวเต้อร์ และสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ได้

ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและสถาบันการศึกษาต้นสังกัด

เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ 3 ทางสังคมและสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก โดยจะมีส่วนร่วมในการยกร่างถ้อยแถลงของไทย และพิจารณา ข้อมติเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ตลอดจน ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการอื่นๆ ตาที่คณะทูตถาวรเห็นว่าเหมะสม เพื่อให้เห็นภาพรวมของการประชุมและการดำเนินงาานของสหประชาชาติ

ขั้นตอนการสมัคร จะทำได้โดยการกรอกใบสมัครจากสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ สำหรับผู้อยู่ในมลรัฐใต้เขตอาณาของกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค จะดาวน์โหลดในสมัครได้จาก www.ThaiConsulNewYork.com ภายในวันที่ 9 กค. ทางกงสุลใหญ่จะคัดเลือกไปรับการสอบสัมภาษณ์ ก่อนจะเสนอชื่อไปยังกระทรวงในวันที่ 20 กค. เพื่อคัดเลือกและตัดสินขั้นสุดท้ายในวันที่ 27 กค.

XS
SM
MD
LG