พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2016

  ข่าว / สหรัฐฯ

  รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก VOA และ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

  x
  รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก VOA และ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
     
  The New iPad  2  รางวัล
   
  ลำดับ ชื่อ-สกุล จังหวัด  
  1 ภัทรียา ลู่ประเสริฐกุล กทม.  
  2 ชุติพล ผุยพงษ์ จ.อุบลราชธานี  
         
    เสื้อโปโล VOA  40 รางวัล  
  1 ทุเรียน อาจปักษา กทม.  
  2 ทวีศักดิ์ พนาสถิตย์ กทม.  
  3 สมชาย สิริไพบูลย์พงศ์ จ.สมุทรปราการ  
  4 นุชนาฏ แซ่ตั้ง จ.ชลบุรี  
  5 ลัพธวรรณ ลีรพงษ์กุล กทม.  
  6 ไตรรัตน์ มรกรณ์ จ.ลพบุรี  
  7 สุริยา นิชาญ กทม.  
  8 สุปราณี มุขจั่น จ.สมุทรปราการ  
  9 ชญานิศ สิริไพบูลย์พงศ์ จ.สมุทรปราการ  
  10 ณัฐวัลดิ์ พัชรพิพัฒน์ กทม.  
  11 เพชรราภรณ์ มุสิกุล กทม.  
  12 พะนอ ไพบูลย์ศรีสถาพร กทม.  
  13 อุทิตย์ พิทักษ์ทอง กทม.  
  14 ธนพัต ปัตตะพงษ์ จ.เชียงใหม่  
  15 พรปวีณ์ ลีรพงษ์กุล กทม.  
  16 สุกานดา แซ่ไหล กทม.  
  17 วรารัตน์ อารยโกศล กทม.  
  18 ดุจฤดี รติพงศ์ภักดี กทม.  
  19 สวัสดิ์ สังข์เวทย์ กทม.  
  20 กิ่งกนก เสาวภาวงศ์ กทม.  
  21 วีระมินทร์ ลู่ประเสริฐกุล กทม.  
  22 จิรัฏฐ์ บุญพันธ์ จ.นนทบุรี  
  23 วิไล สิริไพบูลย์พงศ์ จ.สมุทรปราการ  
  24 สมจิตต์ ลู่ประเสริฐกุล กทม.  
  25 วัฒนา ศรีพันนาม จ.พะเยา  
  26 รัตนามณี แป้นสุข กทม.  
  27 กรชนก ลู่ประเสริฐกุล กทม.  
  28 ปภานินท์ ชุติมาโชติ กทม.  
  29 มนตรี วิชยณรงค์ จ.สมุทรปราการ  
  30 สุภาพร บุญวานิช กทม.  
  31 อภิรักษ์ อิสเฮาะ จ.ปัตตานี  
  32 ปานหทัย ใจแก้ว จ.ขอนแก่น  
  33 พัชรา จุ้ยคลัง กทม.  
  34 สิทธิณัฐ ไวยสารา กทม.  
  35 พรรัตน์ เครือวาศ์นิช กทม.  
  36 อุมารินทร์ อาจปักษา กทม.  
  37 มุทิตา พนาสถิตย์ จ.ชุมพร  
  38 ลักษณา เจนช่าง กทม.  
  39 โกเมส ปัตตะพงษ์ จ.เชียงใหม่  
  40 สุจิตรา ตัณฑ์วณิช กทม.  
         
  กระเป๋า Exclusive bag ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  10 รางวัล
  1 สุเทพ ลีรพงษ์กุล กทม.  
  2 ประสม ปริปุณณานนท์ กทม.  
  3 นฤมล ไชยจันทร์ กทม.  
  4 ธนาชัย ปิยะศรีทอง กทม.  
  5 จันทร์ฉาย แสงทองศรี กทม.  
  6 ปราณี เสือรักษ์ กทม.  
  7 พิริยะ ลู่ประเสริฐกุล กทม.  
  8 วิวัฒน์ ลิมปนวาร กทม.  
  9 ชาติชาย ชุติมาโชติ กทม.  
  10 ปารินทร์ กุลจรรยาวิวัฒน์ กทม.  
         
  แผ่นดีวีดี รายงานพิเศษชุด  นครแห่งพระราชสมภพ 10 รางวัล
  1 กฤษดา ธรรมสาส์น กทม.  
  2 อรุณี บรมดิลก จ.เชียงใหม่  
  3 บริมาส รัตนเสกสรรค์ กทม.  
  4 ภรณ์ชนก ภาสบุตร กทม.  
  5 สุชาดา ตันท์วณิช กทม.  
  6 พนิตา บุญพันธ์ จ.นนทบุรี  
  7 สุขุม เทียมกลิ่น จ.ชลบุรี  
  8 พัฒน์เกล้า ธนวรุฬห์ จ.นนทบุรี  
  9 ประสงค์พร เรืองพีระศิริ จ.นนทบุรี  
  10 ธนวัฒน์ บุญชนะโชติ กทม.  
         
  แผ่นดีวีดี รายงานพิเศษชุด เรื่องเล่าจากแมสซาซูเซตส์  10 รางวัล
  1 กฤติน ธีรวิทยาอาจ จ.ราชบุรี  
  2 วีระศักดิ์ เทศดนตรี จ.สมุทรปราการ  
  3 บูรณะ ศีลปพงษ์ จ.นครปฐม  
  4 โยธิน อยู่นุช กทม.  
  5 สมเนตร พนาสถิตย์ จ.ชุมพร  
  6 ธัชชัย สุริยวงศ์ จ.อุทัยธานี  
  7 วงศ์ธวัช กันทรากรกิติ กทม.  
  8 วัลลภ จรัญมหาวงศ์ กทม.  
  9 เบ็ญจางค์ พึ่งแสง กทม.  
  10 สุภาพร ประจวบพันธ์ศิริ กทม.  
         
  ปฏิทิน VOA  50 รางวัล    
  1 ฐิดานันท์ จันทร กทม.  
  2 ประภาพรรณ จุมพลเดชาพันธ์ จ.นนทบุรี  
  3 ฐานิสร์ เตชะจันตะ กทม.  
  4 อนัทต์  สงวนบุญ กทม.  
  5 เฉลิมชัย ปานแก้ว จ.เพชรบูรณ์  
  6 ประพม สีทะบุตร กทม.  
  7 ประมวญ ฉ่ำเอี่ยม จ.นนทบุรี  
  8 สวัสดิ์ เถาธรรมพิพักษ์ กทม.  
  9 พัชรี คชกิจจารักษ์ กทม.  
  10 วรพล แซ่ตั้ง กทม.  
  11 สุรดี บรรจงจิตร จ.นนทบุรี  
  12 เบญจวรรณ ศรีสุริยกานนท์ กทม.  
  13 วัลลภา ศิริรังคมานนท์ กทม.  
  14 ศศิวิมล งามสรรพ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  15 นที ขวัญรัตน์ จ.ปทุมธานี  
  16 ชุลี เขมรัตน์ จ.นครปฐม  
  17 พิชิตชัย พนาสถิตย์ จ.ชุมพร  
  18 กฤติยา ศิริลัภยานนท์ จ.ยะลา  
  19 อรสา ลิ่มมะพัฒนะกุล กทม.  
  20 ถาวร สุระสา จ.ขอนแก่น  
  21 สุรีย์ เอื้อประสพผล กทม.  
  22 สุชานาถ น่วมเศรษฐี กทม.  
  23 วันเพ็ญ เลิศอภิรักษ์ จ.ปทุมธานี  
  24 ณัฐพล จรัญมหาวงศ์ กทม.  
  25 อนินทิตา ปีติวรรณ กทม.  
  26 ปานหทัย ใจแก้ว จ.ขอนแก่น  
  27 เป็นหนึ่ง ควรเสนาะ กทม.  
  28 วิภา กังสดาล จ.นนทบุรี  
  29 กฤตยา อนันต์ จ.กระบี่  
  30 เวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จ.นนทบุรี  
  31 มาลีวัลย์ ดีสุคนธ์ กทม.  
  32 เกรียงศักดิ์ วัฒนธีระศักดิ์กุล กทม.  
  33 โชติพล ประจวบพันธ์ศรี กทม.  
  34 ยุวรี เศรษฐวงษ์ กทม.  
  35 อรอุมา พนาสถิตย์ จ.ชุมพร  
  36 วิศนุ เบ้งย้อง กทม.  
  37 ประภาพร ภูริปัญญาคุณ กทม.  
  38 สมชาติ เจศรีชัย กทม.  
  39 กฤตณัฐ เทศดนตรี จ.สมุทรปราการ  
  40 ปริชาติ มุขจั่น จ.สมุทรปราการ  
  41 ทีปกร สมศักดิ์ จ.สมุทรสาคร  
  42 กรชนก ชุติมาโชติ กทม.  
  43 ประนม สีหาบุตร กทม.  
  44 วนาทิพ จุมพลเดชาพันธ์ จ.ราชบุรี  
  45 อภิชัย เลิศอภิรักษ์ จ.ปทุมธานี  
  46 ปรเมษฐ์ บุญเกิด จ.อ่างทอง  
  47 ไชยันต์ ครูวงศ์ไพบูลย์ จ.ชลบุรี  
  48 ปภาศรี จุมพลเดชาพันธ์ จ.นนทบุรี  
  49 เรืองวิทย์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ จ.ชลบุรี  
  50 วรรดี นันทปรีชานนท์ กทม.  

  ห้องแสดงรูปภาพ

  Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
  • A man feeds seagulls on a beach along the Arabian Sea in Mumbai, India.
  • A performer from the Mangueira samba school parades during carnival celebrations at the Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil.
  • Fireworks explode over the Victoria Harbor of Hong Kong to celebrate the Lunar New Year of the Monkey.
  • An unidentified injured man is escorted by riot police at Mongkok in Hong Kong. Riot police used batons and pepper spray to quell fights after authorities tried to move illegal street vendors from a working-class Hong Kong district, the worst street clashes since pro-democracy protests in late 2014. It is not known whether the injured man is a protester.
  • An aerial view shows firefighters and emergency personnel working at the site of a train accident near Bad Aibling, southern Germany. Two Meridian commuter trains operated by Transdev collided head-on near Bad Aibling, around 60 kilometers (40 miles) southeast of Munich, killing at least nine people and injuring close to 100, police said. The cause of the accident was not immediately clear.
  • Handout picture released by the European Space Agency of a photo composition taken by ESA’s Proba-V minisatellite showing as the second largest lake in Bolivia gradually dried up. Lake Poopo was declared fully evaporated in 2015. The three 100-m resolution Proba-V images shown here were taken on 27 April 2014, 20 July 2015 and 22 January 2016 respectively.
  • A man tries to extinguish a fire at an illegal garbage dump after residents decided to set fire to it to prevent the spread of the mosquito-borne Zika virus, in a slum of San Jose, Costa Rica, Feb. 8, 2016.
  • A participant takes part in the annual Great Spitalfields Pancake Race to raise money for London's Air Ambulance.
  • An Afghan laborer uses machinery to fluff raw cotton of a bale to make pillows and mattresses, at his traditional shop in Kabul.
  • A health worker fumigates to prevent Dengue, Chikungunya and Zika virus, at Martires 19 de Julio cemetery in the outskirts of Lima, Peru.
  • Revelers participate in a flour fight during the "O Entroido" festival in Laza village, Spain, Feb. 8, 2016.
  • Children watch their classmate pour cold water on herself, under the watch of fitness coach Oksana Kabotko (not pictured), as part of a health and fitness program at a local kindergarten in Krasnoyarsk, Siberia, in subzero temperatures.

  VOA Thai App

  แอพพลิเคชั่นจากวีโอเอไทย เพียงแค่คลิกที่รูปหรือถ่ายรูปรหัส QR เราจะพาคุณไปยัง Apple Store หรือ Google Play ได้ทันที!